Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου - Νέα

Περισσότερα νέα

Θέρμο, 28.04.2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

περί άρσης της αναστολής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Θέρμου

     Με την 89/28-04-2020 Απόφαση του Δημάρχου Θέρμου αίρεται η αναστολή λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Θέρμου από σήμερα, λόγω της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις των σχετικών Π.Ν.Π. και Κ.Υ.Α. και ειδικότερα της αποφυγής συγχρωτισμού, και με τους εξής όρους:

 1. Θα συμμετέχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ παραγωγοί και επαγγελματίες προϊόντων πρωτογενούς τομέα, λόγω αποφυγής συγχρωτισμού, για την πώληση μόνο νωπών προϊόντων γης και θαλάσσης όπως και φυτών, βάσει της άδειας κάθε συμμετέχοντα, και τηρώντας όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία μέχρι νεωτέρας.
 2. Ορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα και οι πάγκοι θα τοποθετούνται μόνο στη μία πλευρά του δρόμου.
 3. Απαιτείται η χρήση γαντιών και αντισηπτικών από τους παραγωγούς και επαγγελματίες – εκθέτες. Σε κάθε εκθετήριο, υπ’ ευθύνη των παραγωγών και των επαγγελματιών, θα πρέπει να υπάρχουν αλκοολούχο απολυμαντικό υγρό χεριών και γάντια μιας χρήσεως. Οι παραγωγοί και επαγγελματίες οφείλουν να φέρουν μάσκα, την οποία θα χρησιμοποιούν καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 4. Απαιτείται η τήρηση αποστάσεων και αποφυγή συνωστισμού μεταξύ εκθετών και καταναλωτών.
 5. Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
 6. Την Παρασκευή 1 Μαΐου 2020 δεν θα λειτουργήσει η Λαϊκή Αγορά Θέρμου λόγω αργίας και αδυναμίας καθαρισμού των χώρων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την 70/2020 Απόφαση Δημάρχου Θέρμου δίνεται νέα παράταση ισχύος της 36/13-3-2020 αντίστοιχης απόφασης περί μέτρων προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου, μέχρι την ημερομηνία ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, δηλαδή μέχρι 27-4-2020, δυνάμει της αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 22824/4-4-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1168/Β/4-4-2020).

Παράλληλα, τροποποιείται η υπ’ αριθ. 36/3-2020 προαναφερόμενη απόφαση, ως εξής:

 1. 1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου, μέχρι και 27-4-2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: α) Γραμματίκα Γεωργία, τηλ.: 2644360100, fax: 2644023179, email: ggrammatika@1350.syzefxis.gov.gr και β) Κ.Ε.Π. Δήμου Θέρμου: τηλ.: 2644038150, fax: 2644038151, email: d.thermou@kep.gov.gr). Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.
 2. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
 3. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
 4. Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών τόσο των σχολείων του Δήμου Θέρμου, που παραμένουν κλειστά, όσο και του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου), και επιβάλλεται η παρουσία των καθαριστριών τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
 5. Οι εργαζόμενοι του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου) θα απασχολούνται σε συναφή αντικείμενα σύμφωνα με την 57/1-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΔΓΩΡΑ-ΔΙΔ) απόφασή μας.
 6. Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφεξής, θα πραγματοποιούνται είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.
 7. Την καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Θέρμου ανά οργανική μονάδα, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.

7.1 Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που δύνανται να εργαστούν, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, είτε εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία) καθώς επίσης την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο έκαστης οργανικής μονάδας, συγκροτούνται ομάδες προσωπικού που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία, καθώς και εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

7.2 Για τον καθορισμό των ομάδων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού, καθώς και οι υπάλληλοι οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια.

7.3 Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω σε ομάδες που δύναται να εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε ημερήσια βάση στην υπηρεσία και οι υπόλοιπες να εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας.

7.4 Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή, δύναται να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό και στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, μετακινούνται από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε θέσεις χωρίς συναλλαγή.

7.5 Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αφενός θα είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και αφετέρου θα υπάρχει μέριμνα για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου σ΄ αυτούς έργου.

7.6 Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιστάσεων.

Σε περίπτωση παράτασης ισχύος του ως άνω εκτάκτου μέτρου και πέραν της 27-4-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεότερη τασσόμενη προθεσμία.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για παράταση αναστολής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19, η αναστολή λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο Θέρμο, που αρχικά έληγε στις 6-4-2020, παρατείνεται έως 27-04-2020 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για παράταση μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού

Η ισχύς των μέτρων προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου, που αρχικά έληγαν στις 27-3-2020 βάσει της 36/13-3-2020 Απόφασης Δημάρχου, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δηλαδή μέχρι 6-4-2020, δυνάμει της αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 20036/22-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020).

Σε περίπτωση παράτασης ισχύος του ως άνω εκτάκτου μέτρου και πέραν της 6ης-4-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη ημερομηνία.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για παράταση αναστολής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19, η αναστολή λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο Θέρμο, που αρχικά έληγε στις 27-3-2020, παρατείνεται έως 6-04-2020 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την διάδοση του ιού COVID-19, ο Δήμος Θέρμου, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, ενημερώνει όσους δημότες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι, άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ή/και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες), και ειδικά όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες τους σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό), ότι, προκειμένου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής – αγορά φαρμάκων και παράδοση στο σπίτι.
 2. Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων και παράδοση στο σπίτι, καθώς και εξόφληση λογαριασμών.
 3. Διεκπεραίωση αιτημάτων – παραλαβή αιτήσεων, παράδοση πιστοποιητικών – σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.

Όσοι δημότες έχουν ανάγκη των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν είναι εγγεγραμμένοι, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το πρόγραμμα.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι δημότες μας, εάν αντιληφθούν συμπολίτη  μας που χρήζει βοήθειας, να επικοινωνήσουν στα σχετικά τηλέφωνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

“Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Θέρμου: 2644023753 (ώρες επικοινωνίας: 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.)

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμου: 2644360142 (ώρες επικοινωνίας: 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.) – email: kentrokoinotitas@1350.syzefxis.gov.gr

Με τη 44/17-03-2020 Απόφαση του Δημάρχου Θέρμου, και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19, αναστέλλεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στο Θέρμο του Δήμου Θέρμου για το χρονικό διάστημα από 17-03-2020 έως 27-03-2020.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δήμου Θέρμου για τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού

 

Για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-3-2020, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου:

 1. 1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμου, μέχρι και 27-3-2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: α) Γραμματίκα Γεωργία, τηλ.: 2644360100, fax: 2644023179, email: ggrammatika@1350.syzefxis.gov.gr και β) Κ.Ε.Π. Δήμου Θέρμου: τηλ.: 2644038150, fax: 2644038151, email: d.thermou@kep.gov.gr).

Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

 1. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
 2. Επιβάλλεται η απομάκρυνση υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μέχρι 27-3-2020 όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, με βεβαίωση του προϊσταμένου τους.
 3. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
 4. Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών τόσο των σχολείων του Δήμου Θέρμου, που παραμένουν κλειστά έως και 24-3-2020, όσο και του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου), και επιβάλλεται η παρουσία των καθαριστριών τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
 5. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 27-3-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χαιρετισμός Δημάρχου

Συνδημότες και συνδημότισσες,  φίλοι και φίλες του Θέρμου,

Σας καλωσορίζω στην επίσημη, ανανεωμένη, ιστοσελίδα του Δήμου μας. Μια ιστοσελίδα που θα εμπλουτιστεί προσεχώς και με περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία για την περιοχή μας.

Ο Δήμος Θέρμου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε με τον Νόμο «Καλλικράτης» ως ορεινός Δήμος, παρέμεινε στα ίδια όρια με τον προϋπάρχοντα «Καποδιστριακό» Δήμο Θέρμου.

Η ιστοσελίδα είναι ένα ακόμη εργαλείο για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ευθύνες που έχουμε αναλάβει απέναντι στους συμπολίτες μας.

Διαβάστε περισσότερα 

Back to top