ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 62.950,00 € (με Φ.Π.Α.)

1.ΤΕΧ.ΠΕΡ.21_signed

2.ΠΡΟΥΠ.21_signed

3.ΣΥΓ.ΥΠΟ.21_signed

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜ.ΤΕΧ.ΑΠ.2021_signed

5.ΔΙΑΚ.ΚΗΜΔΗΣ_signed

6.ΠΡΟΚ.ΚΗΜΔΗΣ_signed

7.espd-request-v2

Back to top