Βελτίωση οδοποιίας Τ.Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

05. Ε.Σ.Υ. – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

06. Γ.Σ.Υ. – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

07.1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

07.2 Τ.Σ.Υ. – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. Τ.Ε.Υ.Δ.

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ

Back to top