Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 21 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη & ώρα 13.15

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 21 Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Τρίτη  και  ώρα  13.15 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

1ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

2ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ & ΠΕΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

3ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.

4ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ»

5ο:Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

6ο:Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ ΚΟΝΙΣΚΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

7ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης , καθορισμός των όρων του διαγωνισμού , επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

8ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης , καθορισμός των όρων του διαγωνισμού , επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΥΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»                  

9ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ»

11ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Κ.ΚΟΝΙΣΚΑΣ»

12ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

13Ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΣΙΝΑ [ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ] ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ Σ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»

14ο:Τροποποίηση της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV00788622  2020-12-18) της Υπηρεσίας: «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: Α) 1. υπηρεσιών διοίκησης, συντονισμού , παρακολούθησης , αξιολόγησης  και τεχνικής υποστήριξης  2. οικονομικής διαχείρισης και επαλήθευσης δαπανών.  Β) υπηρεσιών συλλογής δεδομένων ιστοσελίδας για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160038, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό  Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020.

15ο: Αποδοχή Χρηματοδότησης  της  πρότασης «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Θέρμου» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του ‘Πράσινου Ταμείου.

16ο: Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Θέρμου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΥΡΤΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

17ο:Εξειδίκευση πίστωσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας : «Συμπλήρωση πληρότητας φακέλου για τον έλεγχο καταλληλότητας  των παιδικών χαρών του Δήμου Θέρμου».

18ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΦΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»

19ο:Διαγραφές –  μειώσεις.

20ο:Έγκριση αριθμ.490, 498 και 499/2021 Αποφάσεις Δημάρχου για μετακίνηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

21ο:Εισήγηση για αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

22ο: Έγκριση της αριθμ. 32/2021 απόφασης Δ.Σ. «Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2022 του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δ.Η.Θ»

23ο:Έγκριση της αριθμ. 31/2021 απόφασης Δ.Σ. «Κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2022»

24ο:Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2022  Δήμου Θέρμου»

25ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων.

26ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED »

27ο:Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 71/2021 διαταγή πληρωμής του Γεωργίου Χασάπη.

28ο:Αποδοχή 1.000,00 € από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για αγορά τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας .

29ο:Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης , διαμονής Δημάρχου Θέρμου εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Back to top