Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Βελτίωση Υδρευτικών Δικτύων Τ.Κ. Θέρμου Καλουδίου Κόνισκας

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. Ε.Σ.Υ

06. Γ.Σ.Υ

07.1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

07.2. Τ.Σ.Υ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Back to top