Ειδική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (άρθρο 159 παρ. 1 Ν. 3463/2006)του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Θέρμου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Back to top