Κωνσταντάρας Σπυρίδων

Πρόεδρος

Βαλλής Αθανάσιος

Μέλος

Κατσαρός Αριστείδης

Μέλος

Καλογερής Παναγιώτης

Μέλος

Δάλλας Δημήτριος

Μέλος

Γλαβάς Γεώργιος

Μέλος

Κότσαλος Κωνσταντίνος

Μέλος

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντάρας Σπυρίδων  Πρόεδρος

Βαλλής Αθανάσιος

Κατσαρός Αριστείδης

Καλογερής Παναγιώτης

Δάλλας Δημήτριος

Γλαβάς Γεώργιος

Κότσαλος Κωνσταντίνος

Back to top