Κωνσταντάρας Σπυρίδων

Πρόεδρος

Βαλλής Αθανάσιος

Μέλος

Κατσαρός Αριστείδης

Μέλος

Καλογερής Παναγιώτης

Μέλος

Δάλλας Δημήτριος

Μέλος

Γλαβάς Γεώργιος

Μέλος

Κότσαλος Κωνσταντίνος

Μέλος

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντάρας Σπυρίδων  Πρόεδρος

Γλαβάς Γεώργιος

Κασόλας Θεόδωρος

Κουβαράς Κωνσταντίνος

Μυζήθρας Γεώργιος

Back to top