Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Back to top