Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια : “ Προμήθεια σειρήνων συναγερμού για τις ανάγκες Πολιτικής Άμυνας ” του Δήμου Θέρμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Back to top