Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου μας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Back to top