Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Προμήθεια ηλεκτρονικού οργάνου εντοπισμού βλαβών αγωγών για τα δίκτυα ύδρευσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Back to top