Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Θέρμου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Back to top