Πρόσκληση προς τα μέλη του Δ. Σ. για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που εξέπεσαν του αξιώματός των για την 17-12-2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 17-12-2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 για την εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου που εξέπεσαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Back to top