Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ νέου εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 15-09-2019 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00  π.μ. ώστε να διεξαχθεί η εκ νέου εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής, που προβλέπεται  από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα, και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 192811/9-9-2019 ακυρωτικής Απόφασης του από 1-9-2019 πρακτικού εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κωστακόπουλος Νικόλαος

Back to top