Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Βελτίωση οδοποιίας Τ.Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας, Κάτω Χρυσοβίτσας και Χρυσοβίτσας

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. Τ.Ε.Υ.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Back to top