Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Αναβάθμιση– Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού , Δικτύου και Η/Υ των Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμου

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διακήρυξη – Υποστήριξη Λογισμικού

Back to top